ChemicalBook

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Description CAS Number Molecular Formula
(Z)-2-Amino-alpha-[2-(tert-butoxycarbonyl)-isoprop
(Z)-2-amino-3-[((E)-{5-nitro-2-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}methylidene)amino]-2-butenedinitrile
(3Z)-3-amino-3-(hydroxyimino)-N-(3-methoxypropyl)propanamide
(3Z)-3-amino-3-(hydroxyimino)-N-1,3-thiazol-2-ylpropanamide
4-{2-[(Z)-3-amino-1-methyl-3-oxopropylidene]hydrazino}-N-(2,5-dimethylphenyl)-4-oxobutanamide C16H22N4O3
(2Z)-3-[1-(3-AMINO-3-OXOPROPYL)-3-[4-(DIFLUOROMETHOXY)-3-METHOXYPHENYL]-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C18H16F2N4O5
(2Z)-2-(3-AMINO-1H-ISOINDOL-1-YLIDENE)-2-CYANO-N-1,3-THIAZOL-2-YLACETAMIDE C14H9N5OS
(3Z)-3-AMINO-N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-3-(HYDROXYIMINO)PROPANAMIDE 219528-42-4 C10H12ClN3O2
(1Z)-1-(5-AMINOCYCLOHEXA-1,3-DIEN-1-YL)ETHANONE [4-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE C17H17ClN4S
(4Z)-5-AMINO-4-(1-METHYLPYRROLIDIN-2-YLIDENE)-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE C14H16N4O
(Z)-2-Amino-alpha-[1-(tert-butoxycarbonyl)]-1-methylethoxyimino-4-thiazolacetic acid 86299-47-0 C13H19N3O5S
(2Z)-3-[1-(3-AMINO-3-OXOPROPYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C17H16N4O4
(5Z)-2-[4-(AMINOCARBONYL)PHENYL]-5-[(4-METHOXYBENZOYL)IMINO]-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C18H15N5O4S
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(2,6-DICHLOROPHENYL)HYDRAZONE] C10H9Cl2N5O
(2Z)-2-(3-AMINO-1H-ISOINDOL-1-YLIDENE)-2-CYANO-N-(3-METHOXYPROPYL)ACETAMIDE C15H16N4O2
(5Z)-3-(2-AMINOETHYL)-5-(2-FLUOROBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE HYDROCHLORIDE C12H12ClFN2O2S
(3Z)-3-AMINO-N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(HYDROXYIMINO)PROPANAMIDE C10H12ClN3O2
(5Z)-2-Amino-5-[(4-hydroxy-3,5-ditert-butyl-phenyl)methylidene]-1,3-thiazol-4-one 139226-28-1 C18H24N2O2S
(Z)-3-amino-3-[(4-methoxyphenyl)methylamino]-2-[(Z)-(3-oxo-1H-indol-2- ylidene)methyl]prop-2-enenitrile 171853-10-4 C20H18N4O2
(3Z)-4-(AMINOMETHYL)PYRROLIDIN-3-ONE O-METHYLOXIME DIHYDROCHLORIDE 197143-35-4
(2Z)-5-Amino-5-Pyridin-3-ylpent-2-En-1-ol
4-[({(Z)-amino[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methylidene}amino)oxy]-4-oxobutanoic acid
5-[({(Z)-amino[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methylidene}amino)oxy]-5-oxopentanoic acid
(3Z)-3-amino-3-(hydroxyimino)-N-(2-methoxyethyl)propanamide
(3Z)-3-amino-3-(hydroxyimino)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]propanamide
(3Z)-3-amino-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-3-(hydroxyimino)propanamide
(Z)-2-(2-Aminothiazole-4-yl-)-2-trityloxyimino acetic acid 128438-01-7 C24H19N3O3S
2-{(Z)-2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]hydrazono}-2-cyanoacetamide C9H9N5O3S
(Z)-2-amino-3-{[(E)-3-thienylmethylidene]amino}-2-butenedinitrile
(Z)-3-amino-2-(phenylsulfonyl)-2-propenenitrile
(Z)-2-amino-3-({(E)-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methylidene}amino)-2-butenedinitrile
(5Z)-3-(2-AMINOETHYL)-5-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE HYDROCHLORIDE C13H13ClN2O4S
(2Z)-2-(3-AMINO-1H-ISOINDOL-1-YLIDENE)-2-CYANO-N-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YLACETAMIDE C19H14N4O3
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methyl)ethoxyiminoacetic acid 102507-85-7 C9H11N3O5S
5-{[(2Z)-4-AMINO-3-PHENYL-5-(PIPERIDIN-1-YLCARBONYL)-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE]AMINO}-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C19H21N7O2S
(5Z)-3-(2-AMINOETHYL)-5-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE HYDROCHLORIDE C12H12Cl2N2O2S
(2Z)-2-(3-AMINO-1H-ISOINDOL-1-YLIDENE)-3-OXO-3-PYRROLIDIN-1-YLPROPANENITRILE C15H14N4O
(Z)-3-AMINO-3-[4-(4-CHLORO-3-FLUOROPHENOXY)PHENYL]-2-PROPENENITRILE C15H10ClFN2O
(3Z)-3-AMINO-N-(4-FLUOROPHENYL)-3-(HYDROXYIMINO)PROPANAMIDE C9H10FN3O2
(3Z)-3-AMINO-N-(2-FLUOROPHENYL)-3-(HYDROXYIMINO)PROPANAMIDE C9H10FN3O2
3-Fluoro-6-nitrobenzenesulfonic acid 82711-99-7 C6H4FNO5S
(Z)-2-(Methoxycarbonylmethoxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid 80544-17-8 C8H9N3O5S
(Z)-3-((2-Aminophenylamino)methylene)isobenzofuran-1(3H)-one C15H12N2O2
(Z)-3-AMINO-3-(4-[4-(TERT-BUTYL)PHENOXY]PHENYL)-2-PROPENENITRILE C19H20N2O
(3Z)-3-AMINO-N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-3-(HYDROXYIMINO)PROPANAMIDE C11H15N3O2
(5Z)-2-amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one oxime
(Z)-2-amino-3-{[(E)-(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methylidene]amino}-2-butenedinitrile
(3Z)-3-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-3-(hydroxyimino)propanamide
(3Z)-3-amino-N-(4-butylphenyl)-3-(hydroxyimino)propanamide
(5Z)-3-(2-AMINOETHYL)-5-BENZYLIDENE-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C12H12N2O2S
(5Z)-2-[4-(AMINOCARBONYL)PHENYL]-5-[(4-CHLOROBENZOYL)IMINO]-N-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C23H16ClN5O3S
(2Z)-3-[1-(3-AMINO-3-OXOPROPYL)-3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C18H18N4O5
(Z)-2-amino-3-{[(E,2E)-3-phenyl-2-propenylidene]amino}-2-butenedinitrile
(5Z)-2-[4-(AMINOCARBONYL)PHENYL]-5-(BENZOYLIMINO)-N-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C23H17N5O3S
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(2-HYDROXYPHENYL)HYDRAZONE] C10H11N5O2
(4Z)-3-AMINO-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)HYDRAZONE] C11H13N5O
(5Z)-3-(2-AMINOETHYL)-5-BENZYLIDENE-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE HYDROCHLORIDE C12H13ClN2O2S
(2Z)-3-[1-(3-AMINO-3-OXOPROPYL)-3-(3,4-DIFLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C16H12F2N4O3
(5Z)-3-(2-AMINOETHYL)-5-(3,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE HYDROCHLORIDE C12H11Cl3N2O2S
(Z)-5-(4-AMINO-5-(MORPHOLINE-4-CARBONYL)-3-PHENYLTHIAZOL-2(3H)-YLIDENEAMINO)-N-P-TOLYL-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C25H25N7O3S
ZAMINOBIPHENYL
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(3-METHYLPHENYL)HYDRAZONE] C11H13N5O
4-(Z-AMINO)-1-BUTANOL 17996-13-3 C12H17NO3
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(4-METHOXYPHENYL)HYDRAZONE] C11H13N5O2
(3Z)-3-AMINO-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-3-(HYDROXYIMINO)PROPANAMIDE C11H15N3O2
(3Z)-3-AMINO-N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(HYDROXYIMINO)PROPANAMIDE C10H12ClN3O3
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-{[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]HYDRAZONE} C11H10F3N5O
(Z)-2-amino-3-{[(E)-2-furylmethylidene]amino}-2-butenedinitrile
(Z)-2-amino-3-[((E)-{2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-5-nitrophenyl}methylidene)amino]-2-butenedinitrile
(Z)-2-amino-3-({(E)-[4-(methylsulfanyl)phenyl]methylidene}amino)-2-butenedinitrile
(Z)-2-amino-3-({(E)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}amino)-2-butenedinitrile
(2Z)-3-(4-aminophenyl)-2-cyanoacrylamide
(Z)-2-amino-3-{[(E)-2-thienylmethylidene]amino}-2-butenedinitrile
(2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine 767340-03-4 C16H13F6N5O
(1Z)-2-(4-aminophenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)HYDRAZONE] C11H12ClN5O
(Z)-2-(5-AMINO-1,2,4-THIADIAZOL-3-YL)-2-METHOXYIMINO ACETIC ACID 68786-47-0 C5H6N4O3S
(3Z)-3-amino-3-(hydroxyimino)-N-1-naphthylpropanamide
(3Z)-3-amino-N-(2-furylmethyl)-3-(hydroxyimino)propanamide
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-carboxymethoxyiminoacetic acid 74440-05-4 C7H7N3O5S
(Z)-2-amino-3-{[(E)-(6,8-dichloro-4-oxo-4H-chromen-3-yl)methylidene]amino}-2-butenedinitrile
(Z)-2-amino-3-{[(E)-(3-phenoxyphenyl)methylidene]amino}-2-butenedinitrile
(2Z)-2-(3-AMINO-1H-ISOINDOL-1-YLIDENE)-2-CYANOACETAMIDE C11H8N4O
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(2,4,6-TRICHLOROPHENYL)HYDRAZONE] C10H8Cl3N5O
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]HYDRAZONE} C11H10F3N5O
(4Z)-3-AMINO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4,5-DIONE 4-[(4-CHLORO-2-HYDROXYPHENYL)HYDRAZONE] C10H10ClN5O2
(2Z)-2-(3-AMINO-1H-ISOINDOL-1-YLIDENE)-3-OXO-3-PIPERIDIN-1-YLPROPANENITRILE C16H16N4O
Z-3-AMINOBUTYRIC ACID 51440-81-4 C12H15NO4
(Z)-3-AMINO-4-HYDROXY-1-(3-NITROPHENYL)-2-BUTEN-1-ONE C10H10N2O4
4-[(Z)-AMINO(HYDROXYIMINO)METHYL]-1-BENZYLPYRIDINIUM C13H14N3O+
1-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl-2-methoxyminoacetyl)]benzotriazole-3-oxide
(Z)-3-amino-2-[(Z)-(3-oxo-1H-indol-2-ylidene)methyl]-3-(1-phenylethyla mino)prop-2-enenitrile 171853-12-6 C20H18N4O
Darbufelone mesilate 139340-56-0 C18H24N2O2S.CH4O3S
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyimino Acetic
(Z)-2-amino-3-{[(E)-2-naphthylmethylidene]amino}-2-butenedinitrile
(Z)-2-amino-3-{[(E,2E)-3-(2-nitrophenyl)-2-propenylidene]amino}-2-butenedinitrile
4-{[(3Z)-3-amino-3-(hydroxyimino)propanoyl]amino}-N,N-dimethylbenzamide
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-pentenoic acid 118109-49-2 C8H10N2O2S
(Z)-5-(4-AMINO-5-(MORPHOLINE-4-CARBONYL)-3-PHENYLTHIAZOL-2(3H)-YLIDENEAMINO)-N-METHYL-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C19H21N7O3S
(5Z)-3-(2-AMINOETHYL)-5-(4-NITROBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE HYDROCHLORIDE C12H12ClN3O4S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.