ChemicalBook

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Description CAS Number Molecular Formula
2-[1-(3-fluorophenyl)acetamido]-3-hydroxybutanoic acid
2-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-7-carboxylic acid
2-[2-(4-fluorophenyl)acetamido]-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-[3-(4-fluorophenyl)prop-2-enamido]-4-methylpentanoic acid
2-[4-({[(4-fluorophenyl)methyl]amino}methyl)phenoxy]acetamide
2-[4-(2-fluoro-4-formylphenoxy)phenyl]acetonitrile
9-FLUOROBENZO[K]FLUORANTHENE 113600-15-0 C20H11F
2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-2-(thiophen-3-yl)ethan-1-amine
2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-2-oxoethanamine
2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]pentan-1-amine
2-{[1-(3-fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl]sulfanyl}acetic acid
2-{[1-(3-fluorophenyl)ethyl]amino}butan-1-ol
2-{[1-(4-fluorophenyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]sulfanyl}acetic acid
2-{[1-(4-fluorophenyl)propyl]amino}butan-1-ol
2-{[1-(5-fluoro-2-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl]sulfanyl}acetic acid
2-{[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}acetic acid
2-{[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}isonicotinonitrile
2-{[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}-N-(propan-2-yl)acetamide
2-{[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}-N-methyl-N-(propan-2-yl)acetamide
2-{[2-(2-fluorophenyl)ethyl]amino}-N-propylacetamide
2-{[2-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl](hydroxy)methyl}prop-2-enenitrile
2-{[2-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}isonicotinonitrile
2-{[2-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}-N-(2-methylpropyl)propanamide
2-{[2-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}-N-methyl-N-(propan-2-yl)acetamide
2-{[2-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}-N-propylacetamide
2-{[4-(2-fluoro-4-methylphenyl)-5-(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid
5-FLUORO-2-HYDROXYBENZOIC ACID ETHYL ESTER 443-12-9 C9H9FO3
2-{1-[(2-fluoro-4-methylphenyl)amino]ethyl}benzene-1,4-diol
2-{1-[(2-fluoro-5-methylphenyl)amino]ethyl}-5-methylphenol
2-{1-[(3-fluoro-4-methylphenyl)amino]ethyl}-5-methylphenol
2-{1-[(4-fluoro-2-methylphenyl)amino]ethyl}benzene-1,4-diol
2-{1-[(4-fluorophenyl)amino]ethyl}-5-methylphenol
4'-FLUORO-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPIOPHENONE 898775-78-5 C16H15FO2
2-(4-FLUOROPHENYL)-2-(1,1,2,2,2-PENTAFLUOROETHYL)PYRROLIDINE C12H11F6N
4-(4-FLUORO-2-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-THIAZOL-2-YLAMINE C10H6F4N2S
2-fluoro-5-methyl-N-[5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]aniline
2-fluoro-5-methyl-N-{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethyl}aniline
2-fluoro-5-methyl-N-pentylaniline
2-fluoro-N-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-yl)benzene-1-sulfonamide
2-fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-fluoro-N-(2-piperidin-2-ylethyl)benzamide
2-fluoro-N-(3-methyl-1-phenylbutyl)aniline
2-fluoro-N-(4-methylcyclohexyl)-4-nitroaniline
2-fluoro-N-(4-propylcyclohexyl)aniline
2-fluoro-N-(oxolan-3-ylmethyl)aniline
2-fluoro-N-(piperidin-3-yl)benzamide
2-fluoro-N,4-dimethylaniline
2-fluoro-N-[(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]aniline
2-fluoro-N-[(2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]aniline
2-fluoro-N-[(3-fluorophenyl)methyl]aniline
2-fluoro-N-[(4-methoxy-3-nitrophenyl)methyl]-5-methylaniline
2-fluoro-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]aniline
2-fluoro-N-[1-(2-methoxy-5-methylphenyl)ethyl]-4-methylaniline
2-fluoro-N-[1-(2-methoxyphenyl)ethyl]aniline
2-fluoro-N-[1-(3-nitrophenyl)ethyl]aniline
2-fluoro-N-[1-(4-methoxyphenyl)ethyl]aniline
2-fluoro-N-[1-(4-methylphenyl)ethyl]aniline
2-fluoro-N-[1-(thiophen-2-yl)propyl]aniline
2-fluoro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]aniline
2-fluoro-N-{[4-(3-methylbutoxy)phenyl]methyl}aniline
2-fluoro-N-{[4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]methyl}aniline
2-fluoro-N-{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethyl}aniline
2-fluoro-N-{3-[1-(hydroxyimino)ethyl]phenyl}benzene-1-sulfonamide
2-fluoro-N-methyl-N-[2-(piperidin-2-yl)ethyl]benzamide
2-fluoro-N-propylaniline
3-({[(2-fluorophenyl)amino]carbonyl}amino)thiophene-2-carboxylic acid
3-({[(4-fluorophenyl)amino]carbonyl}amino)benzoic acid
3-({[(4-fluorophenyl)methyl]amino}methyl)quinolin-2-ol
3-({[1-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}methyl)benzonitrile
3-({[5-(4-fluorophenyl)furan-2-yl]methyl}amino)phenol
3-({2-[(2-fluorophenyl)amino]-2-oxoethyl}thio)propanoic acid
3-(1-{[(4-fluorophenyl)methyl]amino}ethyl)phenol
3-(2-fluoro-5-methylphenyl)-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
3-(2-fluorophenyl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
3-(2-fluorophenyl)-2-oxopropanoic acid
3-(3-fluoro-4-methylphenyl)-5-(pyrrolidin-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
3-(3-fluorophenoxy)propan-1-amine 116753-49-2 C9H12FNO
3-(4-fluorobenzoyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
3-(4-fluorophenoxy)propanimidamide
3-(4-fluorophenyl)-N-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enamide
3-[({1-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]pyrrolidin-2-yl}carbonyl)amino]propanoic acid
4-[3-(2-FLUOROPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]BUTANOIC ACID C12H11FN2O3
3-[(2-fluoro-4-formylphenyl)(pyridin-3-ylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)amino]propan-1-ol
3-[(2-fluoro-5-methylphenyl)amino]-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-ol
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxyaniline
3-[(2-fluorobenzyl)sulfonyl]propanoic acid
3-[(2-fluorophenyl)methoxy]benzaldehyde
3-[(2-fluorophenyl)methyl]azetidine
3-(4-FLUORO-BENZYL)-PIPERIDINE 382637-47-0 C12H16FN
3-[(3-fluoro-4-methylbenzoyl)amino]benzoic acid
3-[(3-fluorobenzoyl)amino]-4-methylbenzoic acid
6-(2-FLUOROPHENYL)PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID C12H8FNO2
3-[(3-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxyaniline
3-[(3-fluorophenyl)amino]azepan-2-one
3-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzonitrile
3-[(4-fluoro-2-methylphenyl)amino]-1,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol
3-[(4-fluoro-3-nitrobenzene)sulfonamido]propanoic acid
3-[(4-fluorobenzene)sulfonyl]propanoic acid
3-[(4-fluorophenyl)amino]-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-ol
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.