ChemicalBook

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Description CAS Number Molecular Formula
2-{3-[(4-fluorobenzoyl)amino]phenoxy}ethyl 4-fluorobenzenecarboxylate
2-[(2-fluorobenzyl)sulfanyl]-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-3-quinolinecarbonitrile
2-(4-fluorobenzyl)-2-azaspiro[4.4]nonane-1,6-dione
1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-2,3-dione 313245-18-0 C15H10FNO2
5-(4-fluorobenzylidene)-2-thioxohexahydropyrimidine-4,6-dione
(4-FLUORO-BENZYL)-[2-(4-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-AMINE HYDROCHLORIDE C16H19ClFNO
2-[(4-fluorobenzoyl)amino]ethyl 4-fluorobenzene-1-carbothioate
3-(4-fluorophenyl)-7-(trifluoromethyl)-2,3-dihydrobenzo[4,5]imidazo[2,1-b][ 1,3]thiazol-3-ol hydrobromide hydrate
4-(4-fluoro-2-methylanilino)-4-oxobutanoic acid
5-(3-fluorobenzoyl)-4-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
4-fluoro-3-[(isopropylamino)sulfonyl]benzoic acid
3-(4-FLUOROPHENYLSULFANYL)PIPERIDINE HYDROCHLORIDE C11H15ClFNS
3-{[(4-fluorophenyl)sulfonyl]amino}-5-phenylthiophene-2-carboxamide
6-fluoro-8-({[(6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methyl]thio}methyl)-4H-1,3-benzodioxine
1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-FLUORO-4-DEOXY-1-(¦Â-L-RIBOFURANOSYL)URACIL (5-FLUORO-1-¦Â-L-RIBOFURANOSYLPYRIMIDINONE) 863506-86-9
[(3-fluorobenzoyl)(methyl)amino]acetic acid
[(3-fluorophenyl)methyl]({1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethyl})amine
[(3-fluorophenyl)methyl]({imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethyl})amine
[(3-fluorophenyl)methyl](3-methyl-1-phenylbutyl)amine
[(3-fluorophenyl)methyl](4-methoxy-4-methylpentan-2-yl)amine
[(3-fluorophenyl)methyl](methyl)(piperidin-2-ylmethyl)amine
[(3-fluorophenyl)methyl](methyl)amine
[(3-fluorophenyl)methyl](pyridin-3-ylmethyl)amine
[(3-fluorophenyl)methyl](thiophen-2-ylmethyl)amine
[(3-fluorophenyl)methyl][(4-methoxyphenyl)methyl]amine
[(3-fluorophenyl)methyl][1-(1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethyl]amine
[(3-fluorophenyl)methyl][1-(4-methylphenyl)propyl]amine
[(3-fluorophenyl)methyl][1-(5-methylthiophen-2-yl)ethyl]amine
[(3-fluorophenyl)methyl][2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine
[(3-fluorophenyl)methyl][2-methyl-2-(morpholin-4-yl)propyl]amine
[(3-fluorophenyl)methyl][4-(furan-2-yl)butan-2-yl]amine
[(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl](pentan-2-yl)amine
[(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl](propan-2-yl)amine
[(4-fluorophenyl)methyl]({1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl})amine
[(4-fluorophenyl)methyl]({1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl})amine
[(4-fluorophenyl)methyl](2-phenylpropyl)amine
[(4-fluorophenyl)methyl](3-methylpentan-2-yl)amine
[(4-fluorophenyl)methyl](nonan-2-yl)amine
[(4-fluorophenyl)methyl](oxolan-3-ylmethyl)amine
[(4-fluorophenyl)methyl][(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl][(2-methoxyphenyl)methyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl][(5-methylthiophen-2-yl)methyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl][1-(2-methoxy-5-methylphenyl)ethyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl][1-(4-propylphenyl)ethyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl][1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl][2-(thiophen-2-yl)ethyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl][3-(2-methylpiperidin-1-yl)propyl]amine
[(4-fluorophenyl)methyl]thiourea
[1-(2-fluorobenzyl)pyrrolidin-3-yl]methylamine
[1-(2-fluorophenyl)ethyl]({[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl})amine
[1-(2-fluorophenyl)ethyl](6-methylheptan-2-yl)amine
[1-(2-fluorophenyl)ethyl](pentan-3-yl)amine
[1-(2-fluorophenyl)ethyl][(4-methylphenyl)methyl]amine
[1-(2-fluorophenyl)ethyl][1-(4-fluorophenyl)ethyl]amine
[1-(2-fluorophenyl)ethyl][2-methyl-2-(morpholin-4-yl)propyl]amine
[1-(2-fluorophenyl)ethyl][3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]amine
[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethyl](2-methoxyethyl)amine
[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethyl](3-methoxypropyl)amine
[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethyl](pyridin-2-ylmethyl)amine
[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethyl][(2-methoxyphenyl)methyl]amine
[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethyl][2-(2-fluorophenyl)ethyl]amine
[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethyl][3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl]({[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl})amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl]({[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl})amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl](2-phenylpropyl)amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl](3-methylpentan-2-yl)amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl](naphthalen-1-ylmethyl)amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl](oxolan-2-ylmethyl)amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][(2-methylphenyl)methyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][1-(2,4,5-trimethylphenyl)ethyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][1-(3-methoxyphenyl)ethyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][1-(pyridin-4-yl)ethyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][2-(4-fluorophenyl)ethyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][3-(methylsulfanyl)propyl]amine
[1-(3-fluorophenyl)ethyl][3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl](1-methoxypropan-2-yl)amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl](2-methoxyethyl)amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl](4-phenylbutan-2-yl)amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl](heptan-2-yl)amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl](prop-2-en-1-yl)amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl](quinolin-8-ylmethyl)amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl][(3-nitrophenyl)methyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl][(4-propoxyphenyl)methyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl][1-(4-methylphenyl)ethyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl][1-(furan-2-yl)ethyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl][2-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)ethyl][3-(2-methylpropoxy)propyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)pentyl](2-methoxyethyl)amine
[1-(4-fluorophenyl)pentyl](3-methylbutan-2-yl)amine
[1-(4-fluorophenyl)pentyl](pyridin-2-ylmethyl)amine
[1-(4-fluorophenyl)pentyl][1-(oxolan-2-yl)ethyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)propyl](1-methoxypropan-2-yl)amine
[1-(4-fluorophenyl)propyl](2-methylpropyl)amine
[1-(4-fluorophenyl)propyl](pentyl)amine
[1-(4-fluorophenyl)propyl](pyridin-2-ylmethyl)amine
[1-(4-fluorophenyl)propyl][1-(thiophen-2-yl)ethyl]amine
[1-(4-fluorophenyl)propyl][2-(thiophen-2-yl)ethyl]amine
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.