ChemicalBook

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Description CAS Number Molecular Formula
(E)-3-[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-(3-METHYLPHENYL)-2-PROPENENITRILE C27H23N3O2
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-(4-FLUOROPHENYL)-2-(2-MORPHOLINOETHYL)-2-PROPEN-1-ONE C17H23FN2O2
(E)-3-[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-PHENYL-2-PROPENENITRILE C26H21N3O2
(2E)-3-(3-[(2,3-DIMETHYLPHENOXY)METHYL]-4-METHOXYPHENYL)-2-PROPENOIC ACID C19H20O4
(E)-1-((4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YLAMINO)(4-METHOXYPHENETHYLAMINO)METHYLENE)-3-PHENYLTHIOUREA C23H26N6OS
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-[2-(2-PYRIDINYL)-1,3-THIAZOL-5-YL]-2-PROPEN-1-ONE C13H13N3OS
(5E)-2-[(2,3-DIMETHYLPHENYL)AMINO]-5-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C19H18N2O2S
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2-BUTEN-1-ONE C13H14F3NO
(5E)-5-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-3-{[(2,5-DIMETHYLPHENYL)AMINO]METHYL}-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C21H22N2O4S
((E)-[1-(3,4-DIMETHOXYPHENETHYL)-4-(METHOXYCARBONYL)-5-METHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRROL-3-YL]METHYLIDENE)(METHYL)AMMONIUMOLATE C19H24N2O6
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-[3-(3-METHYLPHENYL)-2,1-BENZISOXAZOL-5-YL]-2-PROPEN-1-ONE C19H18N2O2
4-[(E)-(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3,4-DIHYDRO-1-BENZOTHIEPIN-5(2H)-ONE C13H15NOS
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-(3-METHYL-2-THIENYL)-2-BUTEN-1-ONE C11H15NOS
2-[(E)-(1,5-DIMETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)METHYL]QUINAZOLIN-4(3H)-ONE C19H15N3O2
(E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl 2-methylbutyrate 68705-63-5 C15H26O2
(E)-3,7-dimethylocta-3,6-dienenitrile 26509-71-7 C10H15N
(E)-3-DIMETHYLAMINO-2-(THIOPHENE-2-CARBONYL)-ACRYLONITRILE C10H10N2OS
(2E)-3-[4-[(3,5-DIMETHYLISOXAZOL-4-YL)METHOXY]-3-METHOXYPHENYL]ACRYLIC ACID C16H17NO5
(E)-1-(3,5-DIMETHYLPHENYLIMINO)-8-ETHOXY-4,4,6-TRIMETHYL-5,6-DIHYDRO-1H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-2(4H)-ONE C24H28N2O2
(E)-1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-PHENYL-1-ETHENYL CYANIDE C17H15NO2
(E)-1-(2,5-DIMETHYL-3-FURYL)-3-(3-FURYL)-2-PROPEN-1-ONE C13H12O3
(2E)-3-[3-(2,6-DIMETHYL-4-OXO-5-PHENYLPYRIMIDIN-1(4H)-YL)PHENYL]ACRYLIC ACID C21H18N2O3
3-((5E)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID C15H16N2O3S2
4-[(E)-(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-2-T(METHYLSULFANYL)-1,3-THIAZOL-5-(4H)ONE C7H10N2OS2
(5E)-5-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C12H11NO4S
(E)-1-[4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)PIPERAZINO]-3-[4-(3-FLUOROPROPOXY)PHENYL]-2-PROPEN-1-ONE C24H29FN2O2
(E)-4-(3,5-DIMETHYLANILINO)-1,1,1-TRIFLUORO-3-PENTEN-2-ONE C13H14F3NO
4-({5-[(1E)-3,3-DIMETHYLTRIAZ-1-ENYL]-1H-IMIDAZOL-4-YL}CARBONYL)MORPHOLINE C10H16N6O2
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-(5-MORPHOLINO-2-NITROPHENYL)-2-PROPEN-1-ONE C15H19N3O4
2-((E)-2-(2-(DIMETHYLAMINO)-3-[(E)-2-(1,3,3-TRIMETHYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-YLIDENE)ETHYLIDENE]-1-CYCLOHEXEN-1-YL)ETHENYL)-1,3,3-TRIMETHYL-3H-INDOLIUM IODIDE C34H42IN3
5-[(E)-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)DIAZENYL]-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C9H11N7O
2-[(E)-2-(3,5-DIMETHOXY-PHENYL)-VINYL]-THIOPHENE C14H14O2S
4-[(E)-2-(3,5-DIMETHOXY-PHENYL)-VINYL]-PYRIDINE C15H15NO2
2-(([(((E)-2,2-DIMETHYL-1-[(2-NITROPHENOXY)METHYL]PROPYLIDENE)AMINO)OXY]CARBONYL)AMINO)-1,3-DIMETHYLBENZENE C21H25N3O5
(E)-3-[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-(3-METHOXYPHENYL)-2-PROPENENITRILE C27H23N3O3
1-{(E)-[(2,3-dimethylphenyl)imino]methyl}-17-{2-[hydroxy(oxido)amino]phenyl}-17-azapentacyclo[6.6.5.0~2,7~.0~9,14~.0~15,19~]nonadeca-2,4,6,9,11,13-hexaene-16,18-dione C33H25N3O4
(2E)-3-[2,5-DIMETHYL-1-(1,3-THIAZOL-2-YL)-1H-PYRROL-3-YL]ACRYLIC ACID C12H12N2O2S
2-[(E)-3-(3,3-DIMETHYL-1-PHENYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-YLIDENE)-1-PROPENYL]-3,3-DIMETHYL-1-PHENYL-3H-INDOLIUM TETRAPHENYLBORATE C59H53BN2
[5-[(E)-2-(DIMETHYLAMINO)ETHENYL]-1-(4-NITROPHENYL)-1H-1,2,3-TRIAZOL-4-YL](2-NAPHTHYL)METHANONE C23H19N5O3
(5E)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-3-({[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]AMINO}METHYL)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C20H18F3N3O2S
5-[(1E)-3,4-DIMETHYLTETRAZ-1-ENYL]-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C6H11N7O
2-[(E)-2-(2-(DIMETHYLAMINO)-3-((E)-2-[1-ETHYLNAPHTHO[1,2-D][1,3]THIAZOL-2(1H)-YLIDENE]ETHYLIDENE)-1-CYCLOHEXEN-1-YL)ETHENYL]-1-ETHYLNAPHTHO[1,2-D][1,3]THIAZOL-1-IUM PERCHLORATE C38H38ClN3O4S2
(E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene 3779-61-1 C10H16
(2E)-3-[3,5-DIMETHYL-4-(PYRIDIN-4-YLMETHOXY)PHENYL]ACRYLIC ACID C17H17NO3
(E)-3-(3,5-DIMETHOXYANILINO)-1-[3-(3-METHOXYPHENYL)-2,1-BENZISOXAZOL-5-YL]-2-PROPEN-1-ONE C25H22N2O5
(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-2-propenamide C18H18N2O5
(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N'-[2-(1-naphthyl)acetyl]-2-propenohydrazide C23H22N2O4
(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-phenethyl-2-propenamide C19H21NO3
(E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one C18H19NO2
(E)-4-{2-[(dimethylamino)carbonyl]anilino}-4-oxo-2-butenoic acid C13H14N2O4
1-{[(E)-(3,4-dimethoxyphenyl)methylidene]amino}-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile C17H17N3O3
(E)-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-N-(3-METHOXYBENZYL)-1-ETHENESULFONAMIDE C18H21NO5S
4-{[(E)-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)methylidene]amino}benzenesulfonamide C15H15N3O6S
(E)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-2-propenenitrile
2-[(E)-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]-1-hydrazinecarbothioamide
(3E)-3-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-2-METHYL-2,3-DIHYDRO-4H-1,2-BENZOTHIAZIN-4-ONE 1,1-DIOXIDE C18H18N2O3S
(E)-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoate
[(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enyl] (Z)-2-[[(E)-2-methylbut-2-eno yl]oxymethyl]but-2-enoate 161928-84-3 C21H26O6
(5E)-5-[(2,5-DIMETHYL-1-PYRIDIN-3-YL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE]-2-THIOXOIMIDAZOLIDIN-4-ONE C15H14N4OS
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-[4-(1H-PYRROL-1-YL)PHENYL]-2-PROPEN-1-ONE C15H16N2O
4-[(E)-2-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)ETHENYL]PHENOL
(2E)-3-(DIMETHYLAMINO)-2-(4-METHOXYPHENYL)ACRYLALDEHYDE C12H15NO2
(2E)-3-{4-[(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methoxy]phenyl}acrylic acid
4-[(E)-1-(dimethylamino)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethylidene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one
(E)-2-(2-(2,4-DIMETHYLBENZYLIDENE)HYDRAZINYL)-4,6-DI(PIPERIDIN-1-YL)-1,3,5-TRIAZINE C22H31N7
(E)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(ethylamino)-2-propenenitrile
(E)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenenitrile
(E)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(4-phenoxyanilino)-2-propenenitrile
(E)-3-(dimethylamino)-2-{[2-(2-methylphenoxy)-3-pyridinyl]carbonyl}-2-propenenitrile
(E)-3-(2,5-dimethylphenyl)acrylic acid
(E)-5,6-Dimethoxy-3-(4-hydroxybenzylidene)-1H-indolin-2-one 649758-61-2
(E)-3-(dimethylamino)-2-(4-methoxy-3-((2-methoxyethoxy)methoxy)phenyl)-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-[4-METHYL-2-(3-PYRIDINYL)-1,3-THIAZOL-5-YL]-2-PROPEN-1-ONE C14H15N3OS
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-2-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-1-PHENYL-2-PROPEN-1-ONE C16H19N3O
(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluoro-5-nitrophenyl)-2-propenamide C17H15FN2O5
(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(4-methylphenyl)-2-propenamide C18H19NO3
2-({(E)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}amino)-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxamide C16H19N3OS
2-[(E)-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)methylidene]-N-phenyl-1-hydrazinecarboxamide C16H16N4O5
(2E)-3-[1-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]ACRYLIC ACID C17H19NO2
(5E)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C19H18N2O2S2
(2E)-3-(3-[(3,5-DIMETHOXYPHENOXY)METHYL]-4-METHOXYPHENYL)-2-PROPENOIC ACID C19H20O6
5-{(2E)-2-[1-(1,5-DIMETHYL-1H-1,2,3-TRIAZOL-4-YL)ETHYLIDENE]HYDRAZINO}-N-METHYL-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C11H16N8O
E-2-(3,3-DIMETHYLBUTENYL)BORONIC ACID PINACOL ESTER C12H23BO2
(5E)-5-[(2,5-DIMETHYL-1-PYRIDIN-3-YL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE]-1-(2-FLUOROPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C22H17FN4O3
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-(4-METHYL-2-PHENYL-1,3-THIAZOL-5-YL)-2-PROPEN-1-ONE C15H16N2OS
(E)-4-(2-(2,4-DIMETHYLBENZYLIDENE)HYDRAZINYL)-6-MORPHOLINO-N-PHENYL-1,3,5-TRIAZIN-2-AMINE C22H25N7O
(E)-DIMETHYL 2-(1-BUT-2-ENOYL-6-METHOXY-2,2-DIMETHYL-3-THIOXO-2,3-DIHYDROQUINOLIN-4(1H)-YLIDENE)-1,3-DITHIOLE-4,5-DICARBOXYLATE C23H23NO6S3
(E)-3-(2,3-DIMETHOXY-PHENYL)-2-METHYL-ACRYLIC ACID C12H14O4
(E)-6-(2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINYL)-N2,N4-DIPHENYL-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE C24H23N7O2
(E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2-(3-PHENYLALLYLIDENE)-N-O-TOLYL-3,5-DIHYDRO-2H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXAMIDE C32H29N3O4S
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-(2-METHYL-1,6-NAPHTHYRIDIN-3-YL)PROP-2-EN-1-ONE C14H15N3O
(5E)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-2-{[2-(1H-INDOL-2-YL)ETHYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C22H22N4OS
(E)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-[4-(2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)PHENYL]-2-PROPEN-1-ONE C17H20N2O
(2E)-3-(4-[[(2,5-DIMETHYLPHENYL)SULFONYL]OXY]-3-METHOXYPHENYL)ACRYLIC ACID C18H18O6S
(E)-3-(dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one C9H11NOS
3-((E)-3-(dimethylamino)acryloyl)-2H-chromen-2-one C14H13NO3
(E)-3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)-1-(4-methylpiperazino)-2-propen-1-one
(1E)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone oxime
4-[(E)-3-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo-1-propenyl]phenyl 2-thiophenecarboxylate
(E)-3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)-2-propenenitrile
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.